Różnice pomiędzy funduszem inwestycyjnym otwartym a zamkniętym

8 sierpnia 2021 admin 0 Comments

Tak Fundusz Inwestycyjny Otwarty, jak i Zamknięty Fundusz Inwestycyjny są odmianami zbiorowego inwestowania pieniędzy.
O ile jednak potencjalny inwestor może zazwyczaj kupować jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu bez większych ograniczeń, to członkostwo w funduszu zamkniętym częstokroć łączy się z nieodzownością akceptacji specjalnych ograniczeń.

Jeśli idzie o fundusze inwestycyjne otwarte do ich otwarcia konieczna jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego. Takie zezwolenie na pracę online mogą otrzymać jedynie funkcjonujące w formie spółki akcyjnej towarzystwa inwestycyjnych funduszy. Jest to wyłączny podmiot uprawniony do tworzenia inwestycyjnych funduszy, zarządzania nimi a także reprezentowania funduszy w stosunkach z trzecimi osobami.
fundusze inwestycyjne otwarte

Autor: Iain Scott
Źródło: http://www.flickr.com
Inwestycyjny certyfikat jest to papier wartościowy, który stanowi tytuł uczestnictwa w zamkniętym funduszu inwestycyjnym. Certyfikaty dzielimy na tak zwane publiczne certyfikaty na okaziciela, sprzedawane w drodze oferty publicznej, oraz niepubliczne certyfikaty, nierzadko adresowane do wąskiego gremia inwestorów. Najczęściej do odbiorców oferty wystosowane jest pisemne zaproszenie do zapisywania się na certyfikaty funduszu. Ilość udziałów jest sztywna, może ulec zmianie dopiero w trakcie następnej emisji. Każdy uczestnik powinien zakupić co najmniej minimalną ilość certyfikatów, wskazaną przez emitenta.

Takie certyfikaty powinny być systematycznie, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, szacowane przez emitenta. Papiery wartościowe można nabyć w czasie emisji na rynku pierwotnym, a również na giełdzie, jeśli są one przedmiotem obrotu giełdowego.