Dlaczego przychody spółki nie mówią o jej prawdziwej sytuacji finansowej?

6 grudnia 2020 admin 0 Comments

Każdy przedsiębiorca pragnie, aby obroty w jego spółce były jak największe. Hipotetycznie przedmiot biorąc nie odzwierciedlają one prawdziwej sytuacji finansowej firmy, gdyż nie uwzględniają wszystkich kosztów prowadzenia działalności.

Mogą być nimi opłaty za energię elektryczną czy pozostałe media, a również przykładowo pensje dla członków personelu.
budynek szkoły

Źródło: flickr.com
Podobnie w ekonomii ta kwestia odnosi się do takiego terminu jak przychody, ponieważ są to uzyskane albo należne wpływy w granicach prowadzonej działalności. Może być ona przeprowadzana samodzielnie czy też na podstawie stosunku służbowego. Zazwyczaj określeniem tym nazywamy sumaryczną wartość sprzedaży majątku, produktów i świadczeń netto w pewnym okresie rozliczeniowym. Może być nim przykładowo tydzień, kwartał lub rok rozliczeniowy. Ponadto przychody to nie tylko powiększenie papierów wartościowych takiego podmiotu, lecz też pomniejszenie jego obciążeń. Przeważnie jest to połączenie (zobacz konsolidacja kredytów firmowych) wymienionych sytuacji. Należy także mieć w pamięci, że przychodem mogą być określone np. korzystne zmiany kursów walut czy też wzrost wartości aktywów na giełdzie. Profitami są także odsetki uzyskiwane przez biznesmena z udzielanych pożyczek czy też papierów dłużnych.
W języku kolokwialnym pojęcie przychodu oraz dochodu są stosowane wymiennie, jednak jest to znaczny błąd, ponieważ dochody są to przychody zmniejszone o koszty jego uzyskania.

Są nimi koszty poniesione w celu nabywania wpływu, jego utrzymywania i zabezpieczenia jego źródła. Muszą być one jednak powiązane z wykonywaną działalnością. Ponadto nie wszystkie ponoszone przez przedsiębiorcę powiązane z działalnością wydatki są traktowane jako koszt podatkowy.